Huurvoorwaarden

Het Roetstekkie heeft als officiële vereniging te maken met bepaalde regels, deze regels zijn opgenomen in onze Huurvoorwaarden. Omdat u als lid ook onderdeel van de vereniging bent is het belangrijk dat u deze goed doorleest. Zo weet u hoe de vereniging in elkaar steekt en wat er van u verwacht wordt als tuinder.

Biologische Tuiniersvereniging “Het Roetstekkie” Algemene Huurvoorwaarden notarieel:

Op 23-11-1995 zijn de statuten gewijzigd en notarieel geregistreerd. Indien de huurvoorwaarden in strijd zijn met de statuten, dan gelden de statuten (art. 17/1)

 1. De huur van een tuin geldt steeds voor een kalenderjaar en eindigt op 31 december van dat jaar.
  Beëindigen van de huurovereenkomst dient per mail te geschieden bij de secretaris, de opzegtermijn is een maand voor het einde van het kalender jaar (november).Tussentijdse opzegging door huurder is niet mogelijk, tenzij het bestuur daarin toestemt.
  De huurprijs en de overige voorwaarden kunnen jaarlijks door de Algemene Vergadering worden aangepast en bedraagt per tuin het aantal vierkante meters maal het in de Algemene Vergadering vastgestelde bedrag per vierkant meter. Dit bedrag dient jaarlijks bij vooruitbetaling en voor of uiterlijk op 1 februari door overschrijving per bank te geschieden.
  Indien een van de partijen de huurovereenkomst niet uiterlijk 1 november van een jaar heeft opgezegd wordt de huurovereenkomst stilzwijgend met een jaar verlengd.
  Op een nieuwe en op een stilzwijgend verlengde huurovereenkomst zijn telkens de voorwaarden van kracht zoals die laatstelijk door de Algemene Vergadering zijn vastgesteld.

Het huren van een tweede tuin kan in principe voor slechts één jaar, de tuin dient daarna weer schoongemaakt te worden vrijgegeven.
Het bestuur is bevoegd nadere voorwaarden op te leggen aan de huurder, in het bijzonder wat betreft het onderhoud, de bestrijding van onkruid en de omheining.
De huurder is verplicht aanwijzingen van het bestuur op te volgen. Het plaatsen van pompen gebeurt in overleg en na voorafgaande toestemming van het bestuur.
De huurder is verplicht adreswijzingen schriftelijk tenminste een maand voor de verhuizing aan het bestuur door te geven.

Het is de huurder niet toegestaan de sleutel van hek dat toegang geeft tot het tuinencomplex te kopiëren. Een duplicaat sleutel kan, na toestemming, tegen betaling à €10 bij het bestuur verkregen worden, dit ter bescherming van het slot en om overzicht te houden van de sleutels te houden .

 • Ieder lid is verplicht minimaal 4 uur per jaar beschikbaar te zijn voor het plegen van algemene werkzaamheden op het tuincomplex, zulks in overleg en op aanwijzingen van het bestuur. Leden van 70 jaar en ouder zijn van deze verplichting vrijgesteld.
 • De huurder aanvaardt het perceel in de toestand waarin het zich bij aanvang van de huur bevindt.
 • De huurder neemt de verplichting op zich het perceel uiterlijk 1 mei geheel te hebben gespit of op een andere wijze te hebben omgewerkt. Het perceel dient geheel te worden bewerkt, d.w.z. er is gezaaid, gepoot en/of geplant. Het is niet toegestaan een gedeelte braak te laten liggen.
 • Er mag alleen biologisch getuinierd worden, het gebruik van kunstmest en chemische middelen is niet toegestaan. De huurder dient zich strikt te houden aan eventuele teeltvoorschriften of plantverboden die door of namens het bestuur worden gegeven.

Indien een huurder dergelijke middelen zonder toestemming inzet dan wel door het bestuur gegeven aanwijzingen niet opvolgt heeft het bestuur de bevoegdheid de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Het kweken van gewassen mag niet leiden tot overlast bij de andere tuinders. Er moet een wisseling van gewassen in acht worden genomen, waarbij met name aardappels en kolen ieder minstens 4 jaar niet op dezelfde plek worden geteeld. De huurder dient eventuele aanwijzingen van het bestuur strikt op te volgen.

Een ¼ (kwart) gedeelte van uw tuin mag worden gebruikt voor het zetten van bloemen en/of struiken.

 • De huurder heeft de verplichting:
  • het perceel het gehele jaar schoon te houden en
  • de paden tussen zijn perceel en dat van zijn buren voor de helft schoon en vrij van onkruid te houden.
 • Zonder toestemming van het bestuur mogen op het gehuurde perceel geen bouwsels of andere bouwwerken worden opgericht, verplaatst of uitgebreid. Tijdelijke voorzieningen t.b.v. ondersteuning van struiken e.d. mogen maximaal 1.75 m. hoog zijn en dienen per 1 november te zijn verwijderd.
  De afrastering om het gehele complex mag niet worden gewijzigd. De hoogte van deze afrastering mag maximaal 1.70 m. bedragen (taak Wijkbeheer).

In overleg en met toestemming van het bestuur kunnen door de huurder, indien nodig, afrasteringen worden geplaatst. Deze moeten mogen niet hoger zijn dan 70 cm.
Deuren, platen van hout, metaal, glas of kunststof, prikkeldraad of andere scherpe materialen mogen in ieder geval niet als erfafscheiding worden toegepast.
Bonenstokken dienen per 1 november te zijn neergehaald en er mag geen beplanting zoals bomen en struiken hoger dan 1.50 m. worden geplant en er dient op tijd te worden gesnoeid
Struiken en heesters dienen op minimaal 50 centimeter uit de grens van het perceel te staan.

 • Het plaatsen van een gereedschapskist met maximale afmetingen lengte/breedte/hoogte van 2/0,75/1.0 meter is toegestaan.
 • Het plaatsen van broeibakken met een maximale oppervlakte van 8 m² en hoogte van 75 cm is toegestaan, mits deze van degelijk materiaal zijn vervaardigd.
 • Het graven van greppels op en aan de randen van de tuin is niet toegestaan.
 • De huurder kan eventueel, mits niet buiten de eigen tuin geplaatst, een compost- of mesthoop aanbrengen; de hoogte mag niet meer bedragen dan 1 meter.
  Het bestuur kan van de huurder verlangen dat het geheel aan het oog wordt onttrokken op een door hen aan te geven wijze.
 • De huurder neemt op zich het toegewezen perceel uitsluitend en alleen te gebruiken voor het doel waarvoor het is aangewezen en zulks op een wijze zoals een goed tuinder betaamt.
  Opslag van andere zaken dan normaal tuingereedschap is niet toegestaan.
  Het perceel dient er netjes en schoon uit te zien. Vuil, hout of tuinafval e.d. mag onder geen enkele voorwaarde op het tuincomplex worden verbrand. Al het afval moet men zelf afvoeren en er mag niets buiten het hek gedeponeerd of op andermans tuin worden achter gelaten
  Het gebruik of in het bezit hebben van materiaal dat niet wettelijk is toegestaan, dan wel gevaar voor de gezondheid op kan leveren, b.v. asbest is niet toegestaan.
 • Er mogen beslist geen (huis)dieren op het tuincomplex meegenomen worden.
 • Toegang tot de tuincomplexen is slechts toegestaan aan de leden van de vereniging.
  Derden mogen slechts onder begeleiding van een der leden het terrein betreden.
  De leden dienen er op toe te zien dat geen onbevoegden het terrein betreden.
  Het perceel wordt door het bestuur voorzien van een nummerplaatje met daarop het nummer van het perceel.
 • Het is de huurder niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van het bestuur het door hem gehuurde perceel aan een ander onder te verhuren of aan een ander in gebruik af te staan of over te dragen.
 • Blijkt een huurder zich in de loop van een jaar niet, of niet naar behoren aan bovenstaande verplichtingen te hebben gehouden, dan heeft het bestuur het recht om de huur tussentijds te beëindigen, zulks geheel ter beoordeling van het bestuur.
 • De huurder is verplicht bij het einde van de huurovereenkomst, alsmede bij het beëindigen van het gebruik van het gehuurde, het perceel tot genoegen van het bestuur geheel ontruimd, vrij van onkruid en behoorlijk schoongemaakt achter te laten.
  De verplichting tot ontruiming houdt onder meer in dat de huurder alle zaken die in, aan of op het door hem gehuurde perceel is aangebracht of geplaatst of door hem van de voorgaande huurder of gebruiker zijn overgenomen op eigen kosten dient te verwijderen.

Het bestuur is gerechtigd om, indien de huurder het gebruik van het gehuurde perceel naar het oordeel van het bestuur heeft gestaakt voordat de huurovereenkomst (officieel) is beëindigd, de huur als beëindigd te beschouwen.
Het bestuur is in dat geval bevoegd het betreffende perceel aan een derde te verhuren en ter beschikking te stellen zonder dat de huurder deswege aanspraak op enige schadevergoeding kan maken. Als de sleutel van het hek wordt overhandigd, wordt het sleutelgeld terugbetaald à €10,-.

 • Alle leden zijn verplicht gebeurtenissen, welke voor de leden in het algemeen en voor de vereniging in het bijzonder van belang zijn, onmiddellijk ter kennis van het bestuur te brengen per mail: roetstekkie@gmail.com.
  De leden mogen in geen geval zelfstandig optreden zonder voorkennis van het bestuur.
 • Gevallen waarin deze huurovereenkomst niet voorziet, dienen aan de beslissing van het bestuur te worden onderworpen.
  Het bepaalde in de Statuten blijft onverwijld van kracht.